• Work Hours 24
  • 1-3-17, BIWADAI, UJI, KYOTO, JAPAN 611-0024
  • 0081-8083884949

Japanese used cars

Honda japanese cars

Sort by:
  • Make: Honda
5
HONDA VEZEL HV X STL900012
Year
2014
Make
Honda
Model
Vezel HV X
Condition
Used
Engine
1500 cc
Country
Saint Lucia
View more
6
HONDA CRV ZX ANT8000057
Year
2011
Make
Honda
Model
CRV ZX
Condition
Used
Engine
2400 cc
Grade
4
Country
Antigua
View more
4
HONDA STEPWAGON SPADA Z STV300049
Year
2010
Make
Honda
Model
Step Wagon Spada Z
Condition
Used
Engine
2000 cc
Grade
4 C
Country
Saint Vincent
View more
4
Honda Fit HV TL10064
Year
2015
Make
Honda
Model
Fit HV
Condition
Used
Engine
1500 cc
Grade
3.5 C C
Country
Timor Leste
View more
4
Honda Fit HV F TL10061
Year
2015
Make
Honda
Model
Fit HV F
Condition
Used
Engine
1500 cc
Grade
R D D
Country
Timor Leste
View more
4
Honda Fit HV F TL10059
Year
2015
Make
Honda
Model
Fit HV F
Condition
Used
Engine
1500 cc
Grade
3.5 C C
Country
Timor Leste
View more
4
Honda Fit HV F TL10058
Year
2015
Make
Honda
Model
Fit HV F
Condition
Used
Engine
1500 cc
Grade
3.5 C C
Country
Timor Leste
View more
3
Honda Fit HV F TL10057
Year
2015
Make
Honda
Model
Fit HV F
Condition
Used
Engine
1500 cc
Grade
4 C C
Country
Timor Leste
View more
4
Honda Fit HV F TL10056
Year
2015
Make
Honda
Model
Fit HV F
Condition
Used
Engine
1500 cc
Grade
3.5 D C
Country
Timor Leste
View more
4
Honda Fit HV F TL10055
Year
2015
Make
Honda
Model
Fit HV F
Condition
Used
Engine
1500 cc
Grade
3.5 C C
Country
Timor Leste
View more